Dikalv


För dikalven innebär avvänjning både att sluta med mjölk och att skiljas från kon, men dessa behöver inte ske samtidigt. Dikalvar vänjs vanligen av från modern vid omkring 6-8 månaders ålder. Kalvar som är födda under våren avvänjs vanligen i augusti-september. Inte sällan sammanfaller detta med installningen på hösten. I vissa fall går kvig- och tjurkalvar tillsammans en tid även efter avvänjningen men bör skiljas åt innan det finns risk för att kvigorna blir betäckta. Likaså bör kvigkalvar inte gå med en vuxen tjur efter fem månaders ålder. Avvänjningen är stressande för djuren, men en skonsam avvänjning innebär mindre stress och kalven får lättare att bibehålla en hög tillväxt genom avvänjningen och i slutgödningen. Mer ingående läsning om avvänjning av dikalvar finns på Gård & Djurhälsans webbsida.

Att tänka på vid avvänjning

Det är bra om kalven i god tid innan avvänjning får anpassa sig till den nya foderstat som den ska ha efter avvänjning. Speciellt viktigt är det att vänja kalvarna vid kraftfodret. Börja gärna att utfodra kalvarna med kraftfoder i en kalvgömma på betet åtminstone 2-4 veckor innan avvänjningen. Detta gör att kalven lär sig att äta kraftfoder och att våmmen får en chans att vänja sig vid detta. När kalvarna stallas in är en lämplig kraftfodergiva ca 2-2,5 kg per dag. Håll denna giva i 1-2 veckor och öka sedan successivt till önskad nivå. Lämplig ökningstakt är ca 0,5 kg per vecka. Om du inte kan introducera kraftfodret på betet kan du vänta med det tills kalvarna har varit i stallet några dagar så hinner de vänja sig vid det nya grovfodret innan de börjar äta kraftfoder. Kraftfodret bör vara anpassat till unga nötkreatur, det vill säga det bör ha en god proteinkvalitet.

Man bör även tänka på att vissa individer blir könsmogna så tidigt som vid 5 månaders ålder och det är därför även en idé att även separera kvig- och tjurkalvar vid eller i anslutning till avvänjning.

Tillvägagångssätt

De vanligast förekommande sätten att vänja av kalvar som gått med kon presenteras här.

Abrupt avvänjning

Det som kallas Abrupt avvänjning eller Plötslig avvänjning innebär att kalvarna avvänjs direkt, utan någon utfasning. Detta är sannolikt den vanligaste metoden för avvänjning i Sverige. Metoden innebär oftast att kalvarna tas hem från betet och stallas in i slutgödningsstall, antingen på den egna gården, eller att de säljs och föds upp i en specialiserad slutgödningsbesättning. För att göra övergången till vinterfoderstaten mer skonsam kan man ge övergångsfoder på betet, antingen i form av grovfoder eller kraftfoder.

Avvänjning i omgångar

Ett alternativ är att ta hem en tredjedel av korna åt gången; 1/3 av korna tas bort vecka 1, 1/3 tas bort vecka 2 och sista gruppen tas bort vecka 3. Fördelen är att de korna som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda kalvarna, och när de sista kalvarna tas bort är de kalvar som avvandes först lugna och sprider sitt lugn till övriga kalvar.

Staketavvänjning (Fenceline weaning)

Kalvarna har oftast en bättre tillväxt om de ser korna över ett stängsel, än kalvar som avvänjs helt utan kontakt med kon. Förslagsvis kan kalvar under en veckas tid ha kontakt med korna över ett kraftigt stängsel där de kan se och höra varandra, sedan släpps kalvarna på bete utan fortsatt kontakt med korna. Ett annat exempel är att man tar hem kor och kalvar till stallet, och efter några dagar separeras korna och kalvarna genom att grindar mellan grupperna. På detta sätt hinner kalvarna komma igång och äta av vinterfoderstaten innan korna tas bort. Efter ytterligare några dagar släpps korna åter ut på bete igen, då näringstillgången på betesmarken är i de flesta fall fullt tillräcklig för lågdräktiga kor.

Tyst avvänjning (Silent weaning)

Denna metod innebär att kalvarna avvänjs genom att man sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan dia på kon. Kalven kan dock beta utan hinder, och får också gå kvar hos kon. Fördelarna med denna metod är att man gör övergången från mjölkutfodring till enbart fast föda skonsam för kalven, men man tar inte bort möjligheten att vara nära kon under denna period. Nackdelen är att detta förutsätter att alla kalvar kan fångas in, vilket kan vara ett mycket riskfyllt och krävande moment.