Buller


Djuren blir stressade av att vistas i för höga bullernivåer. Stressade djur har en ökad mottaglighet för sjukdomar och de kan också få försämrad reproduktionsförmåga. Det är framför allt fläktar som kan orsaka för höga ljudnivåer av konstant karaktär i djurstallar och man bör i sådana fall ha någon form av bullerdämpning. Endast tillfälligt får buller överskrida 65 dBA i ett stall.