Ensamma eller i grupp


Traditionellt sett har unga mjölkraskalvar fötts upp en och en i så kallade ensamboxar under delar av mjölkperioden eftersom detta underlättar sjukdomsövervakning och minskar smitta från kalv till kalv. Inhysningsformen har också varit funktionell i kombination med att antalet kalvar som fötts i mjölkbesättningarna – med kalvningar jämt utspridda över året och max en handfull kalvningar i månaden har systemet varit ändamålsenligt. I takt med en ökad besättningsstorlek blir också antalet kalvningar per månad respektive år högre.

Nötkreatur är sociala djur och i det fria börjar den unga kalven tidigt att interagera och bilda små grupper med andra kalvar. Kalvar som skiljs från kon börjar, om de får möjlighet, att söka kontakt med andra kalvar så tidigt som vid 2 dagars ålder. Kalven har ett stort rörelsebehov och vill gärna leka med sina artfränder. Av djurvälfärdsskäl är därför inhysning tillsammans med andra kalvar att föredra. Efter 8 veckors ålder måste alla kalvar hållas i grupp. För kalvar i KRAV-besättning måste de hållas i grupp från 1 veckas ålder.  

Inhysning i grupper stimulerar även foderintaget och fungerar oftast bra hälsomässigt under förutsättning att grupperna inte är för stora och att uppfödningen sker omgångsvis, det vill säga att hela gruppen flyttas in och ur boxen vid samma tidpunkter. Ju tidigare kalvarna hålls i grupp eller par desto större är de positiva sociala effekterna. Forskning visar att det är fullt möjligt att inhysa kalvar i grupp eller i par så tidigt som vid 3 dagars ålder och att dessa kalvar råmade mindre än kalvar som inhystes i grupp först vid 14 dagars ålder. Gruppboxar kan spara både plats och tid, men det ställer också högre krav på rutinerna vid tillsynen av varje enskild kalv. Kalvboxarna ska vara lätta att hålla rena och att rengöra mellan omgångarna, det är lika viktigt oavsett om kalvar hålls ensamma eller i .

När det gäller inhysning i förhållande till mjölkutfodring är det viktigt att se till att alla kalvar har möjlighet att dricka tillräckligt med mjölk. Olika modeller för mjölkutfodring presenteras under utfodringssystem.

En kompromiss mellan gruppbox och ensambox är parbox där två kalvar inhyses tillsammans. Forskning har visat på positiva effekter av att unga kalvar hålls i parbox istället för ensambox. Kalvar i parbox är modigare än kalvar i ensambox. Då rädda djur producerar sämre än trygga och lugna djur kan parboxar vara fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det tycks inte heller som att parhållning leder till ett sämre smittskydd och ökad sjuklighet. Övervakningen av kalvens foderintag och hälsa underlättas när bara två kalvar delar box och kalvarna kan därför få sällskap tidigare än vid användning av större gruppboxar. I små besättningar är det också lättare att hitta en, till skillnad mot en hel grupp jämnåriga kalvar, att para ihop med.

I naturen håller sig kalven gömd den första tiden medan kon betar med resten av flocken. Därför kan det vara tryggt för kalven att bo i ensambox de första dagarna om inte kalven går med kon. Då risken att dö av diarré orsakad av E. coli är som störst under de tre första dagarna kan det vara lämpligt att hålla kalven ensam i en väl rengjord ensambox eller kalvhydda under de dessa första dagar. Dels för att skydda kalven mot smitta, men också för att se till att kalven kommer igång med att dricka mjölk utan att andra kalvar stör. Rekommendationen är också att kalven ges övergångsmjölk de tre-fyra första dagarna och samt att den vänjs vid den typ av mjölk som den kommer att dricka framöver. 

Om kalven är frisk flyttas kalven lämpligen ihop med minst en jämnårig kalv från efter den tredje-fjärde dagen efter födseln. Rekommendationen är att man håller så unga kalvar i par och väntar med de större grupperna till när kalven blir lite äldre. Vid sex veckors ålder har kalven hunnit bilda tillräckligt mycket egna antikroppar att den teoretiskt sett är bättre rustad för en sammanblandning med andra kalvar. Gruppboxar bör helst inte hysa fler än 6–8 kalvar och åldersspridningen i boxen bör inte vara större än 10 dagar mellan den yngsta och den äldsta kalven när kalvarna är små. Att kontinuerligt sätta in och flytta ur kalvar i en och samma box försämrar hygienen då det inte finns någon naturlig tidpunkt för regelbunden rengöring. Dessutom riskerar de nya kalvarna att smittas av de äldre kalvarna vid insättning.