Hinkar & tråg


Dricker kalven från en öppen hink eller ett tråg måste kalven lära sig att med kraft förflytta mjölken genom munnen till bakre delen av tungan. Man kan säga att kalven lär sig att använda munhålan som ett stort sugrör. Kalvar som dricker från öppna tråg dricker upp mjölken fyra till fem gånger snabbare än kalvar som utfodras via napp. Även om det sparar tid vid utfodringen finns det risker med detta utfodringssätt.

Hur påverkar det kalven?

En vanlig uppfattning vid utfodring av mjölk i hink eller fodertråg är att struprännan kontraherar sämre än om kalven får dricka genom napp. Detta är emellertid inte helt sant då struprännans kontraherar som följd av en betingad reflex under kalvens förväntan om att få mjölk. Problemet med hink- eller trågutfodring är dock att kalven har möjlighet att svälja stora mängder mjölk på en gång vilket leder till att struprännan pressas isär av trycket från mjölken och mjölken spiller över till förmagarna. Detta ses främst hos kalvar som sänker ned mulen i mjölken och dricker i stora klunkar jämfört med kalvar som smuttar med mulen över ytan på mjölken. Mjölk i förmagarna kan leda till otrivsel, dålig tillväxt och följdsjukdomar.

Kalvens motivation att suga är mycket stark och vid utfodring i öppna tråg är det därför av yttersta vikt att ge kalven möjlighet att tillfredsställa detta behov på annat sätt. Om kalven inte har möjlighet att suga på till exempel en konstgjord spene kan detta sugbehov istället riktas mot inredning eller andra kalvar. Detta ökar risken att kalven får i sig sjukdomsframkallande mikroorganismer från inredningen eller att den förorsakar skada på den kalv som sugbehovet riktas mot. Behovet är som störst precis efter utfodring i upp till 15 minuter.

Den snabba drickhastigheten som oftast ses vid hinkutfodring jämfört med napp har visat sig bidra till en fortsatt snabb passage genom magtarmkanalen. Detta kan innebära mindre tid för att fodret ska hinna spjälkas i de olika delarna av magtarmkanalen och att matsmältningen därför förskjuts framåt i systemet. Detta beror på mjölkflödet och kan således även ses hos kalvar som dricker ur en napp med för högt flöde.

Rekommendationer

Rekommendationen är först och främst att utfodra kalvar med napp eller genom digivning, men hink/tråg-utfodring kan fungera om den görs på rätt sätt. Helst ska kalvens dygnsgiva då delas upp i flera mindre mål för att undvika eventuella negativa effekter av för mycket mjölk på en och samma gång. Om flera kalvar delar ett tråg bör man se till att alla kalvar får möjlighet att dricka och att de dricker ungefär lika fort. För normalstora kalvar är det lämpligt att trågen placeras så att den övre kanten är cirka 40 till 50 cm över golvnivå (justerat för höjd av ströbädd). Kalven ska utan problem kunna nå ned till botten på tråget utan att det blir tryck från kanten mot strupen. Man kan underlätta genom att tippa tråget en aning mot kalvarna. Kalvar som sänker ned hela mulen när de dricker har en större risk för att få ned mjölken i förmagarna och dessa kalvar bör om möjligt ges via napp istället för öppet tråg. För att försöka tillfredsställa sugbehovet hos en kalv som dricker ur öppet tråg samt att undvika att den suger på andra kalvar eller inredningen kan man ge kalven tillgång till en konstgjord spene, vilken åtminstone bör finnas tillgänglig cirka 15 minuter efter det att mjölken tagit slut.

Unga kalvar måste lära sig att dricka mjölken ur tråget/hinken. Nedanstående är ett förslag på hur det kan gå till:

 1. Tvätta händerna
 2. Låt kalven suga på dina fingrar, förslagsvis efter att du har doppat dem i mjölken
 3. Medan kalven suger på fingrarna för du dem försiktigt ned i mjölken
 4. Håll kvar fingrarna i mjölken så länge kalven fortsätter att suga. Du kan med fördel sära på fingrarna en aning för att mjölken ska passera.
 5. Efterhand tar du bort ett finger i taget och sedan hela handen
 6. Om kalven slutar att dricka gör du om allt från början
 7. Du kan behöva upprepa detta vid fler än ett mål beroende av hur snabbt kalven lär sig
 8. Bli aldrig otålig, frustrerad eller våldsam utan låt det ta den tid det tar.

Rengöring

Mjölkutfodringsutrustning är en bra grogrund för bakterier och bör därför rengöras efter varje utfodring, speciellt om flera kalvar delar samma utrustning. Öppna tråg eller hinkar är lättare än nappflaskor/napphinkar att hålla rena, men kan vara mer utsatta för gödselförorening. Man bör vara lika noggrann med att hålla dessa rena som napphinkar/flaskor. Nedan följer ett förslag på rengöringsrutin:

 1. Skölj med ljummet vatten (32 - 38°C).
 2. Låt ligga i blöt i hett vatten (>50°C) med rengöringsmedel i 30 minuter.
 3. Skrubba och skölj med hett vatten.
 4. Påför desinfektionslösning vid behov eller med regelbundna intervall.
 5. Låt torka helt innan nästa användning.