Kalvningsplatsen


Har du kor eller kvigor som ska kalva måste du ha en kalvningsbox.  Huvudregeln är att kor och kvigor ska kalva lösgående, helst i kalvningsboxen. Kon eller kvigan får dock vara uppbunden under kalvningen om 

  • det skulle uppstå problem vid kalvningen 
  • du har en uppbunden besättning och kalvningsboxen är upptagen för en annan kalvning 
  • du inte kunnat förutse tidpunkten för kalvningen. 

Om du måste binda upp en ko eller kviga som ska kalva ska du också täcka över gödselrännan bakom djuret som kalvar. 

Antal, placering, utformning och storlek 

Antal kalvningsplatser 

Det ska finnas en speciell kalvningsplats inför kalvningen och det finns regler för hur många kalvningsplatser du måste ha per antal kor. Behovet av antalet kalvningsplatser beror på hur många kor och kvigor du har som förväntas kalva. Hur många kalvningsplatser du behöver ha beror också på hur koncentrerat under året som kalvningarna äger rum. Andra saker som spelar in är när kon flyttas till kalvningsplatsen och hur länge hon får gå kvar efter kalvning. 

Du bör ha minst en kalvningsplats per 

  • 50 kor, om kalvningarna sker sommartid ute på betesmarken 
  • 45 kor, om kalvningarna sker jämnt utspridda under hela året 
  • 35 kor, om kalvningarna sker under 9 månader 
  • 25 kor, om kalvningarna sker under 6 månader 
  • 15 kor, om kalvningarna sker under 4 månader 
  • 10 kor, om kalvningarna sker under 2 månader 

Detta är dock minimikrav och för att ha tillräckligt med kalvningsplatser under större delen av året bör du räkna med att ha kalvningsboxar för 140 % av beräknade antal kalvningar på ett år. Har du 100 kalvningar jämnt utspridda över ett år bör du varje vecka alltså ha tillgång till 3 kalvningsplatser. Det är viktigt att även kvigor som kalvar in tas med in denna beräkning. Det är även lämpligt att ta med i beräkningen att det ska finnas så pass mycket överkapacitet att regelbunden rengöring och tillräcklig torrtid (helst efter varje kalvning) hinns med. 

Placering 

Kalvningen ska kunna ske så ostört som möjligt och kalvningsavdelningen bör därför vara placerad i ett område med begränsad djurtrafik. Har man inte möjlighet att placera boxen på ett lugnt ställa kan man hänga upp en skynke eller liknande för att ge kon möjlighet att dra sig undan.  Detta får naturligtvis inte gå ut över den regelbundna övervakningen av kor inför kalvning. I dikobesättningar där man oftast inte vet när kon har blivit betäckt och när hon beräknas är det en fördel om kalvningsutrymmen är placerade där det är tät människotrafik för att upptäcka när kalvningen är på gång.   

Kalvningsboxen ska placeras så att man på ett enkelt sätt ska kunna flytta kor och kalvar från och till kalvningsboxen och kalvavdelningen samt att själva kalvningen ska kunna övervakas på ett enkelt sätt. Det är därför bra om det finns drivgångar från och till boxarna. Kalvningsboxen bör inte placeras i eller i närheten av kalvavdelningen då detta ökar risken för smittor hos de unga kalvarna. Kalvningsutrymmet placeras med fördel i närheten av det stall som inhyser de högdräktiga korna så att kon på ett snabbt och enkelt sätt kan flyttas vid tecken på förestående kalvning. 

Utformning 

Det bör vara tillräckligt ljust på kalvningsplatsen så att man enkelt kan assistera vid kalvning och utfodring. Det bör även finnas möjlighet att låsa fast eller binda upp kon i boxen för att undersöka eller assistera vid kalvning, för möjligheten att mjölka kon på ett enkelt sätt, exempelvis med en spannmaskin eller fast mjölkanläggning eller att hjälpa kalven att komma igång med diandet. Golvet på kalvningsplatsen ska vara halkfritt och jämnt vilket underlättar rengöringen. De utrymmen som används som kalvningsplatser ska även vara utformade och användas på ett sådant sätt att du kan rengöra dem regelbundet utan problem. Det bör bland annat finnas tillgång till vatten och möjlighet att dränera bort smutsigt vatten. Du ska också kunna desinficera utrymmet om det behövs. Kon ska också kunna utfodras med det foder hon förväntas äta efter kalvningen vilket förutsätter att det finns lättillgängligt. 

Storlek 

Enligt föreskrifterna gäller följande mått minimumkrav för kalvningsboxar: 

  

Minsta area, m² 

Kortaste sida, m 

Ensambox 

Ensambox på båspall för uppbundna djur 

minsta båsbredd x 2 

Gruppbox för högst 3 kor 

8/ko 

Gruppbox för minst 4 kor 

8/ko 

 Forskning har visat att kors aktivitet ökar signifikant tiden när värkarbetet satt igång (ligger och står om vartannat). Därför rekommenderas ofta större liggytor för kalvande kor än de som anges i minimikraven. För ensamkalvningsbox rekommenderas en liggyta på ca 3,5 x 3,5 m (cirka 12 kvadratmeter) medan kor som kalvar i gruppbox sägs kan behöva upp mot 16-18 kvadratmeter per ko.