Tillräckligt med plats


Kalven behöver en viss tillgänglig luftvolym. Ju mindre luftvolym som är tillgänglig per kalv desto sämre är luftkvalitén runt kalven och desto större är risken för att kalven blir sjuk.

Luftvolym mäts som luftkub

Det pratas ibland om luftkub som baseras på kalvens vistelseyta, höjden i kalvens vistelseyta och hur många kalvar som befinner sig inom denna yta. Detta betyder att ett stall med högre i tak och färre kalvar per yta ofta har en bättre luftkvalitet (större luftkub per kalv) än ett stall med många kalvar i låg takhöjd. En mindre luftkub leder till högre luftfuktighet, mer partiklar och ammoniak samt fler smittor, vilka alla innebär hälsorisker för kalvar. Det innebär också att det blir svårare att hålla rent och torrt i bädden, vilket ytterligare ökar luftfuktigheten. För kalvar under 6 veckors ålder behövs en luftkub om minst 6 kubikmeter medan det för kalvar över 12 veckor behövs en luftkub om minst 10 kubikmeter.  

Så här räknas volymen av kalvarnas luftkub ut

(Höjd x längd x bredd i kalvarnas box i meter) / antal kalvar per box = luftkub i m3 

Ju fler kalvar som delar luften i ett stallutrymme, desto större är risken att sjukdomar sprider sig mellan kalvar. En kalv med luftvägssjukdom kan utsöndra miljoner av viruspartiklar/bakterier från sina lungor till omgivningsluften. Man bör därför inte ha fler än 30–50 kalvar i samma stallutrymme. En annan faktor av betydelse är hur många kalvar som har direktkontakt. Ju fler kalvar i samma box desto fler chanser för att sprida smitta. Ensamboxar är således bättre än gruppbox ur smittskyddssynpunkt, men sämre av andra skäl. Om gruppbox används bör man inte ha fler 6-9 kalvar i samma box. Parbox är en bra kompromiss mellan gruppbox och ensambox, 

För att undvika ovan beskrivna negativa effekter med hög beläggning samt att ha möjlighet för regelbunden rengöring och torrtid innan nya kalvar sätts in bör man se till att det finns en 25 procentig överkapacitet, det vill säga att alltid låta en fjärdedel av kalvplatserna stå tomma på rotationsbasis.