Yttre smittskydd


Yttre smittskydd

Med yttre smittskydd menas att djuren skyddas från smittämnen som kommer utifrån och inte finns i besättningen. Dessa smittämnen kan vara sjukdomar som finns i landet till exempel salmonella, RS-virus, men också sjukdomar som kommer från andra länder till exempel Blåtunga. Smittämnena kan komma in i besättningen på olika sätt, via levande djur, besökare, foder, utrustning, kadaverhantering, fordon oeller gödsel.

 

Levande djur

Alla djur som förs in i besättningen bör betraktas som potentiella smittbärare!

 • Undvik helst att köpa in djur.
 • Om djur behöver köpas in till mjölkkobesättningar eller när djur köps till ungnötsbesättningar, köp från så få besättningar som möjligt. Köp hälsodeklarerade djur. Fråga efter besättningens sjukdomsstatus. Håll de inköpta djuren isolerade i minst fyra veckor. 
 • Om egna djur varit i kontakt med djur i andra besättningar (till exempel vid rymning, utställning eller samtransport) ska de isoleras fyra veckor vid återkomsten.

Besökare

Störst risk utgör personer som kommer i närkontakt med djuren och besöker flera besättningar samma dag. För att minska riskerna:

 • Ordna en personsluss, en särskild plats för ombyte vid in- och utpassering.
 • Ha egna overaller/skyddskläder och stövlar att låna ut till besökare.
 • Se till att besökare tvättar händerna med tvål, varmt vatten och avslutar med handsprit när de kommer till besättningen och när de lämnar den.
 • Sätt upp skyltar med kontaktinformation till djurägare och instruktion om klädbyte, skobyte och handtvätt.
 • Låt inte transportör av livdjursbil eller slaktbil gå in i stallet.

Foder

Smitta kan spridas även med foder. Ett exempel på foderburen smitta är salmonella.

 • Köp endast foder, särskilt om det är importerat, från en leverantör med god hygienkontroll.

Utrustning

 • Undvik att dela utrustning med som kommer i kontakt med djur med andra besättningar.
 • Om utrustning delas, till exempel djurtransport, ska den alltid vara väl rengjord och desinficerad innan den flyttas till en annan besättning.

Kadaverhantering

Döda djur ska alltid betraktas som smittsamma. Kadaverbilen kan föra med sig smitta från andra gårdar.

 • Lasta kadaver i gårdens utkant eller en bit bort från gården.

Fordon

Smitta kan komma in via transporter till gården och gården behöver därför ha genomtänkta flöden och färdvägar.

 • Undvik att vägar för transporter utifrån korsas med vägar för gårdens egna fordon, djurpassager eller där personal rör sig.

Gödsel

Det finns flera smittämnen som kan spridas via gödsel. Undvik smitta via gödsel genom att:

 • Se till att fordon, redskap, utrustning och stövlar är rena från gödsel när de kommer till din gård.
 • Använd gödsel från din egen och andras besättningar på ett genomtänkt sätt.