Kalva ensam eller i grupp


I naturen kalvar kor helst avskilt från flocken. Likaledes har forskning på moderna kor visat att kor helst isolerar sig inför kalvning. Att kalva i en ensambox är därför troligtvis det mest optimala ur kons synvinkel, så länge hon bara är isolerad en kortare tid. Andra fördelar med ensambox är ett bättre smittskydd då man kan rengöra kalvningsboxen mellan kalvningarna, att det underlättar assistans vid svåra kalvningar samt vård och utfodring av den nyfödda kalven. Man riskerar heller inte att den nyfödda kalven blir ”stulen” av en annan ko. Andra kor som blandar sig i kalvningsförloppet kan även utgöra en stor säkerhetsrisk som undviks i ensamboxen. Nackdelarna med ensamkalvningsbox är att det kräver att kon flyttas en gång extra, ofta i ett väldigt kritiskt läge nära kalvningen och detta kräver att man fattar ett beslut i rätt tid.  

Även om kalvning i ensambox ofta ses som det mest optimala ur smittskyddshänseende så väljer man i bland gruppkalvningsbox för att spara in på kostnader. Gruppkalvningsbox är också det mest dominerande i dikobesättningar där ensamboxar oftast bara används vid komplikationer vid kalvning eller om kalven behöver hjälp med att dia. I dessa boxar går korna ofta på djupströbädd. På vissa gårdar kan det fungera och på andra är ensamboxar att föredra. Det finns studier som visar både likvärdig som högre risk för sjukdom hos kalvar som föds i gruppkalvningsbox jämfört med ensambox. Troligtvis är det så att själva handhavandet av och hygienen i kalvningsboxen spelar större roll än huruvida det är en grupp eller ensambox. En ohygienisk ensambox är säkerligen sämre än en regelbundet rengjord gruppkalvningsbox där man tillämpar omgångskalvning. En för hög beläggning i gruppboxen gör det svårt att hålla rent och torrt och det kan vara bra att ta till i storlek när kalvningsboxen byggs.  

Om dina kor eller kvigor ska kalva i en gruppbox bör kalvningarna ske omgångsvis. Det betyder att alla kor i den gruppen som ska kalva hinner kalva och lämna boxen innan du sätter in ett nytt djur eller ny djurgrupp i boxen. Gruppen med kor i boxen bör inte vara större än att alla kor har hunnit kalva inom tio dagar. Att kontinuerligt sätta in nya kor i kalvningsboxen skapar oro i gruppen. Det gör också att rengöringen blir mer oregelbunden, vilket ökar smittrisken. Om efterbörden har hamnat i ströbädden bör den lyftas bort från bädden så snart som möjligt då den kan bli en bakteriehärd om den får ligga kvar. Man bör även lägga på ett nytt lager strö, gärna blandat med kalk inför nästa kalvning.