Råmjölksersättning


I andra länder rekommenderas ofta råmjölksersättningar eller råmjölkstillägg som ett alternativ till råmjölk. Ofta rekommenderas dessa på grund av att många smittämnen som sprids via mjölk, och som är ovanliga i Sverige, är vida spridda i dessa länder och det kan vara svårt att få tag i råmjölk fri från dessa smittämnen. Det finns även enstaka preparat på den svenska marknaden, men nyttan av dessa är tveksam eller okänd. Dessa preparat är många gånger producerade i andra länder vilket i sin tur kan utgöra en liten risk för att introducera smittämnen som inte finns I Sverige eller den egna besättningen. Vissa har till exempel visat sig ge kalvarna antikroppar mot bovint virusdiarré (BVD) som eventuellt kan ge problem i det nationella övervakningsprogrammet för BVD. Av dessa anledningar avråder man i Sverige starkt från att använda dessa produkter och istället ha en reserv av fryst råmjölk. 

I de fall råmjölksbanken inte räcker till finns det ett danskt spraytorkat råmjölkspulver att tillgå på marknaden som har visat sig ge tillräcklig immunisering hos kalven. Det blandas med ljummet vatten enligt doseringsangivelser på förpackningen och ska helst ges både vid kalvens första och andra mål. Det kan även tillsättas till råmjölk i de fall råmjölkskvalitén är dålig.