Sondmatning


Sondmatning innebär att man för ner ett rör genom kalvens matstrupe ned i förmagarna för att kunna mata kalvar som inte dricker själva eller för att ge extra vätska vid sjukdom. Rutinmässig sondmatning av råmjölk till friska kalvar är inte att rekommendera, dels ur välfärdssynpunkt och dels för mjölken hamnar i förmagarna istället för löpmagen, vilket kan försena och försämra antikroppsupptaget. Slöa kalvar som inte dricker råmjölk via nappflaska kan dock behöva sondmatas för att få i sig råmjölk första målet. I KRAV-anlsutna besättningar får bara sondmatning utföras som nödåtgärd.

Så här går du tillväga för att sondmata kalven

Om möjligt bör kalven stå upp vid sondmatning. Fyll behållaren med 40-gradig råmjölk. Sätt på sonden på behållaren och skruva åt. Man kan också vänta med att skruva dit behållaren till efter att man har fört ned sonden i strupen. Se till att kalven är stilla, antingen genom att fixera den själv mot en boxvägg eller genom att ha en medhälpare till hands. Om behållaren är påskruvad, böjs sonden vid anslutningen till behållaren så att råmjölken inte kan passera genom sonden. Kläm fast behållaren under ena armen likt en säckpipa och fatta med samma arms hand runt sonden. Fatta med den fria armen runt kalvens huvud och för in denna hands fingrar i kalvens mungipa så att den öppnar munnen. För försiktigt in sonden i kalvens mun och vidare ned i halsen. Hela den styva delen av sonden förs in genom munnen. Leta upp sondens rundade knopp på vänstra sidan av kalvens hals. Har man svårt att upptäcka den kan man försiktigt föra sonden ett par centimeter upp och ned från den nuvarande positionen i halsen. Om man ännu inte har skruvat på behållaren kan man även känna efter om det kommer luft (andetag) genom sonden, vilket indikerar att man har hamnat i luftstrupen istället för matstrupen. Man bör då försiktigt backa sonden och göra ett nytt försök. Först sedan du säkerställt att du hamnat i rätt strupe, rätar du på sonden och låter vätskan rinna ned genom den alternativt skruvar på behållaren om du ännu inte gjort det. När behållaren tömts böjer du på nytt sonden vid anslutningen till behållaren, så att ingen resterande vätska kan passera och först därefter tar du försiktigt upp sonden genom svalget.  

Även om du sondmatat vid första målet bör du alltid erbjuda kalven råmjölk via nappflaska vid andra målet.

Ta hand om utrustningen

Det är viktigt att regelbundet se över utrustningen för sondmatning. Utrustningen ska vara hel och väl rengjord mellan varje utfodring. Sprickor eller hål kan göra att råmjölk rinner ner i luftvägarna under sondmatningen vilket kan ge lunginflammation hos kalven. Om materialet blivit repigt försvåras rengöringen och sådan utrusning bör av smittskyddsmässiga skäl slängas. 

Standardrutin sondmatning

Länk till instruktionsfilm om sondmatning (Gård&Djurhälsan)