Koppar


Funktion: Koppar finns i de röda blodkropparna vars uppgift är att transportera syre och koldioxid i blodet. Koppar spelar även en viktig roll i olika enzymer och är nödvändigt för normal färgsättning av pälsen.

Riskgrupper för brist: Brist på koppar kan uppstå på två olika sätt. Primärt genom otillräckligt intag av koppar från fodret och sekundärt genom att andra mineralämnen påverkar upptaget av koppar. Molybden, järn och svavel är mineraler som vid höga halter hämma upptaget av koppar genom att i våmmen bilda ämnen som binder koppar och därmed gör det otillgängligt för djuret

Mjölk innehåller endast små mängder koppar så nyfödda kalvar får tillgång till koppar främst från reserver i levern som byggs upp under dräktigheten. Det betyder att kopparbrist kan uppkomma under mjölkperioden om inte kalven har tillgång till eller kommer igång med att äta kraftfoder.

Det finns rasskillnader i upptaget av koppar. Angus har ett effektivare kopparupptag från magtarmkanalen än simmental och charolais. Detta innebär att simmental och charolais är känsligare för kopparbrist samtidigt som risken är större för angus att drabbas av kopparförgiftning. Likaledes är jersey mer känsliga än holstein.

Bristsymtom: Brist på koppar ger ett minskat upptag av järn från tunntarmen samt en försämrad tillgång till järnet i kroppen. Brist på koppar kan ge en rad olika symtom, såsom blodbrist, dålig tillväxt, sämre effekt av vacciner, lägre motståndskraft mot parasiter, förändrad färgsättning av pälsen (exempelvis rött skimmer på svart päls), bleka slemhinnor, svagt skelett som lätt bryts samt skador på hjärnstam och ryggmärg.

Fodermedel: Om jordarna innehåller mycket molybden, kan kalvar som lever huvudsakligen på hemmaproducerat foder riskera kopparbrist.

Rekommendation: Tillgång till kopparberikat kraft- eller mineralfoder. För dräktiga kor rekommenderas en foderstat innehållande 10 mg koppar per kg torrsubstans för att undvika brist hos kalven.

Överskott: Vid ett överskott sker en gradvis ansamling av koppar i kroppen, framförallt i levern. Kopparförgiftning kan ge minskad foderintag, försämrad tillväxt, leverproblem, försvagade muskler eller att de röda blodkropparna spricker.