Zink


Funktion: Efter järn är zink det mikromineral som förekommer i högst koncentration i djurkroppen. Zink har viktiga funktioner i flera olika enzym samt för utvecklingen och bibehållandet av ett fungerande immunförsvar. Det har även en nyckelroll i omsättningen av kolhydrater och protein.

Riskgrupper för brist: Risken för zinkbrist ökar om foderstaten innehåller mycket koppar eftersom det försvårar upptaget av zink. Symtom ses framförallt hos kalvar.

Bristsymtom: Zinkbrist är ovanlig och yttrar sig först i sänkt foderintag. Symtomen kan vara hudskorv som yttrar sig liknande psoriasis på ben, huvud och nacke. Andra symtom kan vara dvärgväxt, sänkt immunförsvar, försvagningar i klövhorn, stelhet och svullnader i ben samt försämrad fruktsamhet.

Hantering i kroppen: Till skillnad från många andra mikromineraler kan inte zink lagras i kroppen för användning under tillfälliga brister. Brist uppstår snabbt efter halten blir för låg i fodret och symtomen försvinner snabbt när zink tillförs.

Rekommendation: För dräktiga kor rekommenderas en foderstat innehållande 50 mg (mjölkkor) respektive 30 mg (dikor) zink per kg torrsubstans.

Överskott: Relativt höga överskott av zink kan hanteras av djuren. De första negativa verkningarna av överskott är sänkt aptit och ökat saltintag via slicksten.